Med avsnittet om mobilitet vill vi söka ge kunskap om och förståelse för dagens unga - morgondagens vuxna, deras tankar, värderingar och syn på rörlighet, säkerhet och kommunikationsfrågor samt att skapa respekt och intresse för dessa synsätt.Metod


Utgångspunkten tas i ett empiriskt material som handlar om ungas drivkrafter, värderingar och ideal - Rapport 90-tal. Frågan har varit om 90-talets unga rentav kan ses som vår mest outnyttjade kvalificerade samhällsresurs. Utöver årligen återkommande djupintervjuer som visar på förändring över tid genomförs kontinuerligt kvantitativa undersökningar bland både målgruppen och äldre. I undersökningen ingår implementering och information/marknadsförande åtgärder som syftar till att kommunicera resultaten till allmänhet, politiker och specifika målgrupper (framförallt unga). Metodiken baseras på en trestegsmodell: I bassteget ligger forskning och strategisk analys: Utgångspunkten tas i grounded theory och participatory research. De unga som studeras deltar själva i studiens alla steg, även analysen. Metodtriangulering nyttjas, såväl kvalitativa som kvantitativa fångstmetoder. Genomgående nyttjas interaktiva media för att redovisa resultaten. Figurer och statistik som visar på hur de unga ser på mobilitetens möjlighet och risker finns att tillgå nedan, se Statistik och figurer.

Läs mer:

- Global Generation
- Framtidens Energi
- Rapport 90-tal
- Statistik och figurer

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift


©2003
Bi Puranen