Global Generation (title)


Panorama with people from all over the world

Finns det ett globalt mönster när det gäller unga människors tankar och värderingar? Vilken roll spelar kulturella faktorer liksom historia i en tid när land efter land rör sig allt snabbare mot ett IT-samhälle där traditionella nationsgränser suddas bort?

Ett antal pilotstudier genomförs i olika länder för att testa den metod och den modell som använts i Rapport 90-tal (se ovan under Presentation). Tanken är i första hand att få ett referensmaterial för att bättre förstå interaktionen mellan ungdomars tankar och värderingar i Sverige och den pågående globaliseringsprocessen.

Modernisering är inte nödvändigtvis liktydigt med att bli "västerniserad"; men den roll som kulturella preferenser och värderingar spelar i vår tid är en process som det blir allt viktigare att vara medveten om. Kunskapen om dessa sociala processer kan bli nyckeln till en djupare förståelse av den övergång som vi befinner oss mitt uppe i - övergången från det andra till det tredje millenniet. Som för många länder också innebär en övergång till andra värderingar och drivkrafter än de som gällt i industrisamhället. För att få globala bäring på processerna genomförs pilotstudier bland annat i Malaysia, Venezuela, Hong Kong och flera europeiska länder.

Mobilitet
Med avsnittet om mobilitet vill vi söka ge kunskap om och förståelse för dagens unga - morgondagens vuxna, deras tankar, värderingar och syn på rörlighet, säkerhet och kommunikationsfrågor samt att skapa respekt och intresse för dessa synsätt.

Metod
Utgångspunkten tas i ett empiriskt material som handlar om ungas drivkrafter, värderingar och ideal - Rapport 90-tal. Frågan har varit om 90-talets unga rentav kan ses som vår mest outnyttjade kvalificerade samhällsresurs. Utöver årligen återkommande djupintervjuer som visar på förändring över tid genomförs kontinuerligt kvantitativa undersökningar bland både målgruppen och äldre. I undersökningen ingår implementering och information/marknadsförande åtgärder som syftar till att kommunicera resultaten till allmänhet, politiker och specifika målgrupper (framförallt unga). Metodiken baseras på en trestegsmodell: I bassteget ligger forskning och strategisk analys: Utgångspunkten tas i grounded theory och participatory research. De unga som studeras deltar själva i studiens alla steg, även analysen. Metodtriangulering nyttjas, såväl kvalitativa som kvantitativa fångstmetoder. Genomgående nyttjas interaktiva media för att redovisa resultaten. Figurer och statistik som visar på hur de unga ser på mobilitetens möjlighet och risker finns att tillgå nedan, se Statistik och Figurer.

 

Läs mer:

- Med Unga Röster
Varför fråga ungdomar om framtiden?
Projektpresentation
Unga kvinnor och män - alltmer lika?
- Statistik och Figurer

Raport 90-tal - fakta

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift