Är det realistiskt…
Kärnkraft
 
  Kärnkraftsfrågan är svår. Många ser den som politikernas och föräldragenerationens ansvar och man har svårt att förstå resultatet av folkomröstningen 1980. Tre av fyra anser att de närmare två miljoner väljare som tillkommit sedan dess borde tillfrågas på nytt.

De ungas syn på kärnkraften är ganska splittrad - eller nyanserad om man så vill. Unga skiljer mellan Sverige och världen, mellan den befintliga kärnkraften och mer långsiktiga önskemål. Skillnaderna är också stora mellan könen och man svarar ogärna svart/vitt, ja/nej. Även om flertalet tycker sig ha tillräckligt med kunskap för att ta ställning i kärnkraftsfrågan anser hälften av kvinnorna att deras ståndpunkt är mer osäkert grundad. Männen känner sig säkrare – 63 procent av dem säger sig ha en bestämd åsikt i frågan. Några tydliga generella mönster framträder dock:

Det är vare sig realistiskt eller önskvärt att avskaffa kärnkraften i Sverige före år 2010. Drygt sex av tio unga tycker att de befintliga svenska kärnkraftverken ska fortsätta att producera el hela sin möjliga livslängd. När det gäller stängningen av Barsebäck är de unga avvaktande; hälften svarar ja, ofta med tillägget: ”Om det inte kostar något”. Den andra hälften ser det som ett felaktigt beslut. När det gäller långsiktigt bruk av kärnkraft är en majoritet av männen för och en majoritet av kvinnorna emot.

Det finns en stark önskan att utveckla alternativen, men man ser inte avveckling som en förutsättning för utveckling utan snarare tvärtom. Det finns en rädsla att kärnkraften ska ersättas med kol, olja och gas och att mer hållbara energilösningar då inte har möjlighet att utvecklas. Dessa tankar finns hos både de som är för och de som är emot ett långsiktigt bruk av kärnkraft.

Vare sig man är för eller emot anser man att svenska kärnkraftverk är säkrare än andra länders (90%) och man menar att Sverige ska stödja andra länders kärnkraftssäkerhet (89%) – många tänker då på Östeuropa. Likaså finns ett starkt önskemål om forskning kring säkrare och effektivare kärnkraft (76%). När det gäller avfallet finns ett starkt stöd för Svensk Kärnbränslehanterings djupförvaringsmetod i urberget – 70 procent ser det som en bra metod. Däremot anser hälften av de tillfrågade att deras egen hemkommun inte är lämplig för djupförvar; den vanligaste motiveringen är:”Jag bor ju i en storstad”.
Till sid 8 Till sid 10  

 

©2003 Bi Puranen