Kunskap och information…
Miljö
 
 

Miljö, mobilitet och IT är de stora framtidsfrågorna för dagens unga. Sambanden mellan dessa områden är på inget vis självklara. Ett rörligt liv leder i allmänhet till miljöbelastning men lösningen är enligt de intervjuade inte att sluta resa, utan att uppmuntra teknikutvecklingen och att ta ett större ansvar. Varför kan man inte åstadkomma samma intensiva utveckling inom miljö- och transportområdena som man gör inom IT, undrar flera av de unga i intervjuerna.

Vilka är då de allvarligaste miljöproblemen i Sverige enligt de unga? Det handlar om olika former av utsläpp i luft och vatten. Koldioxidutsläppen och växthuseffekten nämns av nästan alla liksom andra atmosfäriska förändingar som till exempel ozonhålet. Vid sidan av dessa faror uppfattas vår energiförbrukande livsstil som ett hot. Var tionde ung svensk anser att kärnkraften är ett miljöproblem. Skogsskövling nämns av några få när det gäller Sverige, men man anser detta vara ett mycket större problem när det gäller världen som helhet. Tillsammans med koldioxiden, växthuseffekten och andra utsläpp ses just skogsskövlingen som ett av de allvarligaste globala problemen.

När vi frågar efter lösningar på dessa problem får vi en bukett av svar. Teknikutvecklingen ses som central; främst handlar det om att på olika sätt rena utsläpp men också att utveckla förnyelsebara energikällor. Strängare lagstiftning liksom utbildning ses också som nödvändiga lösningar både för Sverige och för världen.

En sak är vad man säger men hur agerar man då själv? Jo, det finns signifikanta skillnader mellan könen. De unga kvinnorna lever i högre grad som de lär. De källsorterar, handlar mer miljömedvetet och visar större förtroende för miljöorganisationernas arbete medan de unga männen sätter större förhoppningar till att den tekniska utvecklingen skall lösa problemen. Grabbarna har dessutom större tilltro till regeringens förmåga att lagstifta och stödja miljöarbetet. De unga skiljer inte mellan det egna ansvaret och företagens miljöansvar utan ställer lika höga krav på sig själva som på företag och myndigheter. Men förändringen får inte bli allt för omvälvande:

- Jag är beredd att ändra vissa saker i mitt levnadssätt men jag vill inte byta bort hela min livssstil, är en vanligt återkommande kommentar. Många efterlyser också en gemensam strävan, att ”dom andra” också ändrar sig; att det inte bara är jag som källsorterar utan att alla verkligen gör det.

Till sid 6 Till sid 8  

 

©2003 Bi Puranen