IT-samhället innebär…
Framtidssyn
 
 

Unga är arbetslösa, lever på understöd, vill ha kul, ha en juste image - droger och kriminalitet är legio. Det finns många föreställningar om hur det är att vara ung, men de ungas egna beskrivningar skiljer sig markant från de bilder som så ofta förmedlas av medierna. Nio av tio unga är positiva till framtiden, och de som är positiva till framtiden rent generellt är också positiva till sin egen framtid. På frågan ”Känner du att du kan påverka din egen framtid ?” svarar hela 92 procent ja. De menar att människor i dagens samhälle till stora delar råder över sina liv. De bestämmer själva hur de vill leva. Ansvaret är också deras eget och de tar i hög grad själva på sig skulden om det inte blir somde tänkt sig. Det är ingen större skillnad mellan män och kvinnor i framtidssynen.

Denna uttalade optimism finner dock ingen motsvarighet när frågan ställs något mer generellt: Känner du att du kan påverka Sveriges framtid? Då uttrycker en klar majoritet uppgivenhet inför uppgiften. Få anser att de har något egentligt inflytande över politikernas agerand och över de frågor som gäller Sverige som helhet. Denna synbarliga motsättning mellan synen på sig själv som individ och på sig själv som en del i ett samhällsbygge går som en röd tråd genom intervjuerna med de unga i Sverige.

De ungas framtidsbilder är oftast nyanserade även om grundtonen är genomgående ljus: ”Det kommer att gå bra bara familjen och tryggheten finns, om vi tar ansvar och hjälper varandra”. Förmågan att skilja mellan den egna framtiden, andras, samhällets och världens framtid framgår också tydligt: ”Jag tror på min egen framtid men inte världens och miljöns”. ”Jag tror på min egen framtid men inte andras - segregeringen kommer att öka”. ”Jag tror på min egen framtid men misstror politikernas sätt att styra”, är några vanliga svarskombinationer.

På de följande sidorna uttrycks denna uppenbara dualism mellan individ och samhälle på olika sätt. Det gäller inte minst synen på energi och miljö där de unga personligen inte är oroliga för vare sig energibrist eller för att den egna fysiska närmiljön skulle vara hotad. Men i det nationella och globala perspektivet uttrycks större oro.

De unga är gränsöverskridare på mer än ett sätt. De tänker globalt och de törs tänka i nya banor. Det är en medial generation som också poängterar att deras främsta källa till information är just radio, TV, tidningar och Internet.

Till sid 3 Till sid 5  

 

©2003 Bi Puranen