Det skall bli…
Varför fråga unga?
 
 

Varför fråga unga? Av uppenbara skäl är frågeställningen central. De unga är framtiden. Genom självklara demografiska förlopp blir den unga generationen allt mäktigare medan den äldre försvinner. Redan idag är den konsumtionsmakt som utövas av de unga mycket stor. Vi vet att dessa värderingar både är starka och hållbara. Vi kan räkna med att de tankevärldar som vi idag ser hos de unga att lever kvar åtminstone 30-40 år framåt.

Värderingar och attityder är inte samma sak men de sammanblandas alltsomoftast. Attityder är ofta konkreta, värderingar mer generella. Attityder förändras lätt och snabbt medan värderingar förändras trögt och långsamt. Dessa klangbottnar bildar ofta basen för det som senare kommer till uttryck genom olika attityd- och marknadsbeteenden. Genom att kunna agera redan när värderingarna blir kända vinns tidsfördelar av stor betydelse för resultaten.

Värderingar har mer karaktären av naturkraft, som djuphavsvågor, medan attityderna är kårarna på vattnet, krusningarna. Om till exempel ett företag, ett politiskt system eller en kommun inte förmår agera i samklang med dessa rörelser blir det passiva, ofta diffusa motståndet för stort och förr eller senare får man erkänna sig besegrad, kanske utan att riktigt förstå varför. Ett förhållningssätt som däremot är i linje med djupare liggande värdemönster kan få oväntat stöd och dragkraft av dessa.

Värderingar är ett mycket effektivt styrmedel som desvärre alltför sällan kommer till bruk i beslutsfattande och samhällsbyggande.
Värderingarnas betydelse ökar också genom den samhällsomvandling som vi nu genomgår. Vi lever i en farlig övergångsfas där nya internationella formationer ännu inte lyckats skapa en nödvändig säkerhet. En mängd tidigare givna ting förlorar sin innebörd. Infrastrukturerna som tidigare hållit samman samhället (transporter, energi- och kommunikationssystem) förändras liksom tidsbegreppen och produktionen omorganiseras inte bara genom att nya material och produktionsmetoder införs utan i lika hög grad genom tjänsteproduktionens utveckling. Dessa extraordinära teknologiska skeenden förutsätter i sin tur en helt ny typ av utbildning och helt andra värdemönster både hos individerna, företagen och samhällsinstitutionerna. Därför är det så viktigt att försöka förstå ungas värderingar och framtidssyn. Till exempel – hur resonerar unga när nio av tio uppger att de har en positiv framtidssyn?

Till sid 2 Till sid 4  

 

©2003 Bi Puranen