Innehåll
Studiens metod
 
 

Rapport 90-tal är ett i ordets verkliga bemärkelse unikt forskningsprojekt som syftar till att på ett djupare plan ge kunskap om och förståelse för tankar och värderingar hos dagens unga - morgondagens vuxna. Det handlar om de stora, viktiga framtidsfrågorna rent generellt, men ett särskilt fokus har lagts på arbetsliv, teknik, kommunikation, mobilitet samt energi och- och miljöfrågor.

En grupp unga, specialtränade i framtidsstudiernas teori och metod, har åkt land och rike runt och djupintervjuat andra unga i åldrarna 19-25 år - i hemmet, på arbetet, i skolan... Urvalsmetoden har varit noggrann - de intervjuade speglar ett representativt tvärsnitt av unga i Sverige. De har besökts och återbesökts under sammanlagt fem år. För att säkerställa resultaten och undvika eventuella “intervjuareffekter“ pga de återkommande mötena, har omfattande enkätstudier gjorts med hjälp av telefon- och postala intervjuer vid flera tillfällen. Totalt har flera tusen ungdomar intervjuats. Resultaten har analyserats och bearbetats på ett flertal olika sätt och materialet har kritiskt granskats på strikt vetenskapliga grunder. Människors värderingar är ett effektivt styrmedel som inte bara formar individens liv utan också konsumtionsbeteenden, politik och moden. Dessa värderingar som grundläggs under ungdomsåren är mycket hållbara. De bildar en slags klangbotten, en referensram som vi sedan bär med oss genom livet. Individuella förändringar sker givetvis över tid, samtidigt som vi i hög grad formas av det samhälle vi växer upp i. I projektet studeras både livscykel, generations- och periodeffekter, dvs hur våra värderingar förändras över tid och av enskilda händelser.

Den potentiella vinsten i att kunna förstå och tolka de tankar och värderingar som de unga har är enorm. Det handlar om att se förändrade livsstilar och levnadssätt, att förstå en delvis ny syn på arbete och relationer men också att identifiera drivkrafter för förändring. Detta ökar förståelsen mellan den beslutsfattande och den uppväxande generationen; det gäller att ta tillvara de unga som en kreativ resurs både som konsumenter och medmänniskor. Att förstå dessa värderingar är en av våra viktigaste framgångsfaktorer.

Projektledare är docent Bi Puranen vid Institutet för Framtidsstudier.

 

Till sid 1 Till sid 3  

 

©2003 Bi Puranen