Hot och…
…möjligheter
 
  Unga svenskar upplever miljöfrågan som det absolut största hotet inför framtiden. Men samma miljöfråga ses paradoxalt nog också som den verkliga möjligheten för framtiden eftersom dagens unga har mycket stor tilltro till teknikutvecklingen. Många intervjuade talar om hur forskning, utveckling och innovation måste gå i en och samma grundriktning – från resursslöseri och brist på ansvar till medvetenhet och uthålligt samhällsbygge. Ordet ansvar återkommer gång på gång i intervjuerna. När de unga ska rangordna de stora hoten för framtiden kommer just bristen på ansvar på andra plats efter miljöfrågan. Ansvarsbrist ses som ett större hot än såväl krig som arbetslöshet och befolkningsökning. I djupintervjuerna löper resonemangen i banor som “likaväl som jag själv tar ansvar så förväntar jag mig att att politiker, företagsledare och andra makthavare också tar sitt ansvar“.

Dagens unga är globala och ser möjligheterna i den process som samhället genomgår. Tillsammans med den stora tilltron till teknikutvecklingen och den positiva synen på IT bildar denna globala känsla en enorm framtidskraft. Här står en ny generation med helt nya värderingar som ser kommunikation som ett viktigt redskap; kommunikation människor emellan och kommunikation på nätet är lika viktiga nycklar för denna generation som ska ta oss in i nästa årtusende.

Denna till synes motsägelsefulla mix av hot och möjligheter förklarar varför unga är så positiva till framtiden. Men bristen på respekt för dagens politiska system är kanske det största problemet för den generation som ska lämna över staffettpinnen. Det är ett “fossilt system“, för att citera en ung lundabo, som måste reformeras för att också kunna hantera de krav på snabba, men samtidigt långsiktigt riktiga beslut, som framtiden kräver av våra folkvalda beslutsfattare.

Tilltron till företagen är som vi sett betydligt större. De företag som inte tar sitt marknadsansvar överlever inte. Begreppet konsumentmakt är en realitet för denna första genuina mediegeneration. Styrkan i dessa värderingar är stor. Det är idéer som inte låter sig tystas eller manipuleras – och framförallt – det är processer som pågår över hela världen.

Vill du veta mer? Se www.bikupan.se där du finner fördjupande artiklar och förteckningar över de rapporter som framställts inom projektet. En särskild film som sammanfattar resultaten har också producerats.
Till sid 9 Till sid 11  

 

©2003 Bi Puranen