• Två paneler om vardera drygt 1 000 unga, mellan 19 och 25 år, ingår i undersökningen. Den äldre panelen har idag hunnit bli 24-30 år och en ny 19-25 år rullar. Urvalet är slumpmässigt och samplat så att en representativ fördelning med lika många studerande, arbetande, arbetslösa och föräldralediga som totalbefolkningen i samma ålder erhållits. Olika bakgrundsfaktorer tex multikulturella erfarenheter, föräldrars skilsmässor och andra mer svårfångade faktorer ingår också i analysen.

  • Därutöver finns en panel som återkommande djupintervjuats år efter år under 90-talet. Syftet med denna panel är att se hur värderingar förändras över tid när unga går från skola och utbildning till arbetsliv, hur globalt resande och andra erfarenheter påverkar våra värderingar.

  • Bikupan och Institutet för Framtidsstudier har under 90-talet stått bakom undersökningen som leds av docent Bi Puranen. Studien fortsätter efter millennieskiftet och ingår nu i den internationella studien Global Generation där jämförelser mellan ungas värderingar i olika länder och kulturer genomförs. Studien stöds av många olika fonder och sponsorer, tex Rådet för arbetslivsforskning, Folkhälsoinstitutet, Vattenfall, Vägverket och olika internationella organisationer.

  • Ett team unga som först fått en mer än årslång utbildning i framtidsstudiernas teori och metod, har genomfört intervjuerna. Teamet har också deltagit i hela analysarbetet och i produktionen av olika multimediapresentationer.
  • Parallellt med dessa empiriska studier av ungas värderingar genomförs även en värderingsstudie som inbegriper alla vuxna i åldrarna 16-75 år, World Value Survey. Genom att jämföra resultaten i dessa två datasätt kan vi inte bara jämföra ungas värderingar med äldres i Sverige utan också genomföra motsvarande jämförelser med olika generationer i det sextiotal länder som ingår i WVS. Bi Puranen och Thorleif Pettersson är Principal Investigators för Sverige och medlemmar av Executive Committee inom WVS.

 

©2003 Bi Puranen