Från 2004-2009 har ett stort antal försvarsmaktsanställda djupintervjuats och besvarat en omfattande enkät. Parallellt har svenska folket fått besvara motsvarande frågor och sist men inte minst har jämförelser gjorts dels med en panel av unga som har följts under tio år, dels med en global undersökning där invånarna i ett sextiotal länder har besvarat samma batteri av frågor i direktintervjuer. Skiljer sig Försvarsmaktens anställda i värderingar och grundsyn från medborgarna i allmänhet och hur skiljer sig svenska folkets värdegrund från andra länders?

Ett omfattande forskningsarbete har resulterat i en rapportserie och en serie sammanfattande skrifter som blir tillgängliga via Försvarsmaktens webbplats. Under de kommande åren sker uppföljningar och lärdagar där resultaten kommer till nytta i den nya organisationen. Ambitionen med allt detta arbete är således inte att producera ytterligare en hyllvärmare utan att skapa en gedigen grund att stå på, som inte är producerad utifrån några särintressen utan verkligen har ambitionen att visa hur det är, utan förskönanden.

Projektet är unikt så till vida att uppdragsgivaren är både Försvarsmakten, ytterst ÖB, och de fackliga organisationerna tillsammans (ATO RALS bilaga 3, Utvecklingsgruppen). Resultaten har fortlöpande presenterats för både försvarsledningen och ATO Utvecklingsgruppen.

Metodtriangulering innebär att man – liksom fiskaren – kastar ut nätet brett och använder sig av flera olika metoder. Utöver den omfattande enkäten med sina många öppna svar har djupintervjuer resulterat i mer än 10000 sidor text som sedan analyserats och integrerats i den statistiska analysen. Under åren 2006-2008 genomfördes medarbetarundersökningar där samtliga anställda inom försvarsmakten deltagit (svarsfrekvens 89%). Samtliga missioner och utlandsstyrkor har också undersökts.
I den statistiska analysen har främst sambandsanalyser, segmentering av frågor, faktoranalys och logistiska regressioner utgjort basen. Ett omfattande modelleringsarbete har resulterat dels i en segmenteringsmodell som redovisar den befi ntliga värdegrunden idag, dels en modell över hur toleranta Försvarsmaktens anställda är jämfört med svenska folket i allmänhet.

Läs mer:

- Broschyren "I. Försvarsmaktens värdegrund" [PDF 1.6 MB]
- Broschyren "II. Teori och metod" [PDF 2.1 MB]
- Broschyren "III. kulturgapen" [PDF 2.2 MB]
- Broschyren "IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga" [PDF 1.0 MB]
- Broschyren "IX. Högkvarteret - att bygga förtroende" [PDF 1.6 MB]

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift