Går det att utveckla strategier för kvinnors och mäns möjligheter att kombinera produktion och reproduktion i samhällen där skillnaden i förvärvsfrekvens mellan kvinnor och män minskar snabbt.

Inom få områden har svängningarna i attityder och förhållningssätt varit så kraftiga (och långsiktigt betydelsefulla) som när det gäller graviditet och barnafödande. Dessa svängningar har också påverkat föräldrarnas strategier att förena förvärvsarbete och barnafödande - produktion och reproduktion. De kulturella skillnaderna är stora. Det gäller både olika invandrarkulturer, men också mellan olika generationer i det svenska samhället.

De djupintervjuer som gjorts inom ramen för Rapport 90-tal har bland annat behandlat synen på arbete, familj och barn. Materialet har analyserats med dessa utgångspunkter under de senaste två åren. Parallellt med materialinsamlingen har ett globalt nätverk byggts upp för att kunna göra komparativa studier mellan hur man i olika kulturer löst frågorna kring reproduktion och produktion. Under 1997 har en serie pilotintervjuer påbörjats i några olika länder med syfte att försöka identifiera de gemensamma strategier som finns i de mest vitt skilda kulturer.

Läs mer:

Utskriftsalternativ:
Denna sida i svart/vitt för utskrift

 

 

2000 Bi Puranen